Profiler tysk creampie nära uppsala

profiler tysk creampie nära uppsala

I början ligger fokus på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men du får också analysera skönlitteratur och studera de tyskspråkiga länderna ur ett kulturvetenskapligt perspektiv. Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Vi har ett omfattande kursutbud från nybörjar- till doktorandnivå. Innehåll, kursen består av följande tre delkurser: Delkurs. Idag går undervisningen hand i hand med vår breda och varierade forskning; de flesta lärare är också forskare. profiler tysk creampie nära uppsala Efter avslutad delkurs ska studenten: kunna redog?ra f?r spr?kinterna och -externa orsaker till spr?kliga f?r?ndringar ha vissa insikter i medeltidens och reformationstidens kulturella, politiska, religi?sa och litter?ra f?rh?llanden k?nna till grundl?ggande drag i medelh?gtyskans och den tidiga nyh?gtyskans spr?kstruktur. Efter avslutad delkurs ska studenten: självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i tysk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med skärpta krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Mål, utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det tyska språket och den tyska litteraturen samt förtrogenhet med språk- och litteraturvetenskapliga metoder och problem. Litteraturvetenskap - stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en analys och i presentationen av forskningsresultat - omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning Undervisning Se ovan under Innehåll. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16. Om du väljer att studera tyska vid Uppsala universitet får du en gedigen utbildning på vetenskaplig grund, som ger dig kunskaper om språket, litteraturen och kulturen i de tyskspråkiga länderna, inklusive goda praktiska språkfärdigheter. Tyska är det största språket inom Europeiska unionen och talas av ca 100 miljoner människor i Tyskland, Österrike, Schweiz och många andra länder. Examensarbete (15 hp ett självständigt arbete över ett tema inom tysk språk- eller litteraturvetenskap.

Praktisk tyska: Profiler tysk creampie nära uppsala

Arbetet redovisas i form av escort piger nordsjælland hurtig sex en uppsats på tyska omfattande ca 25 sidor. Hänsyn tas även till opposition och försvar. Examination Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På högre nivåer blir det vetenskapliga mera framträdande: Du läser språk- och litteraturvetenskapliga kurser och skriver examensarbeten där du själv forskar kring spännande frågeställningar. Litteratur och offentlighet (7,5 hp). Efter avslutad delkurs ska studenten: ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria fr?n upplysningen och fram?t, med s?rskilt fokus p? nutidslitteratur ha insikt i hur litteratur- och kulturhistoriska syns?tt?r kopplade till olika aspekter av f?rmedling kunna redog?ra f?r den tyska litteraturkritikens. Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt. I seminarier behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser. Efter avslutad kurs ska studenten: kunna redog?ra f?r det tyska spr?kets utveckling i en politisk, teologisk, mediehistorisk och allm?nt kulturhistorisk kontext ha f?rm?ga att l?sa medelh?gtyska texter samt nyh?gtyska texter fr?n 1500- och 1600-talen ha f?rdjupade insikter i den tyska litteraturens. Med kunskaper i tyska kan du avsevärt förbättra dina chanser på arbetsmarknaden inte minst med tanke på att Tyskland är Sveriges främsta handelspartner. Under kursens gång ska studenten uppnå följande: - förtrogenhet med ett ämnesområde - god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion - god förmåga till informationssökning inom tysk språk- resp. Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter (7,5 hp). Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren. Undervisning i tyska har funnits vid Uppsala universitet sedan 1600-talet. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 22,5. I seminarier behandlas den tyska litteraturens historia med fokus på olika aspekter av litteraturens förmedling, såsom förlagsväsen, bokhandel, litteraturkritik i tidningar och andra media samt litteraturens roll inom ramen för kulturella transferprocesser. Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift. Skriftligt och/eller muntligt prov. Beslut och riktlinjer, kursen är en fristående kurs. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första). Behörighet: Grundläggande behörighet och, tyska 3, Engelska 6 eller, tyska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i tyska.

1 tänkt på “Profiler tysk creampie nära uppsala”

  1. Knulla i karlskrona svenskor knullar Är bortkastad i den åsikt, men en snygg flicka fräsch ute vill.

Lämna Svar